/altalanos-szerzodesi-feltetelek/
Please, set Additional Menu

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (hazaiorvos.hu)

 1. Bevezetés
 2. Jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek) vonatkoznak az Ügyfél és a Human Health Assistance Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 01-09-195593; székhelye: 1034 Budapest, Vályog utca 8. II/6.; a továbbiakban: Társaság), mint szolgáltató között megkötött értékesítési és szolgáltatási szerződésre (a továbbiakban: Szerződés), illetve az abban külön nem szabályozott részekre.A Szerződés a Társaság által az Ügyfélnek tett, egészségügyi és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások csomagjára vonatkozó ajánlat (a továbbiakban: Ajánlat) elfogadásával jön létre, és az Ajánlatban szereplő ellenérték vagy – amennyiben az Ajánlatban több részlet szerepel – az ellenérték első részletének a Társaság számára, az Ajánlat szerinti módon történő megfizetésével lép hatályba.Az Ajánlatban feltüntetett, nem saját teljesítésű szolgáltatáselemek vonatkozásában a Társaság a tényleges szolgáltatásnyújtó meghatalmazottjaként, az ő nevében tesz ajánlatot Ügyfél felé, majd azokat saját szolgáltatásaival együttesen értékesíti, illetve szolgáltatja (az Ügyféllel szerződéses jogviszonyt létesít), illetve szedi be és számolja el azok vételárát.Az Általános Szerződési Feltételek Ügyfél részéről történő elfogadása a Társaság Ajánlatában szereplő szolgáltatások igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül az is, ha az Ügyfél az Ajánlatot elfogadja vagy – akár az Ajánlat kifejezett elfogadásának hiányában is – az Ajánlatban szereplő valamely szolgáltatását igénybe veszi.A Társaság fenntartja magának azt a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a www.hazaiorvos.hu weboldalon való közzétételkor lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek módosításáról a Társaság az Ügyfeleket akként tájékoztatja, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételeket elektronikus levélben továbbítja az Ügyfelek részére vagy közzéteszi a www.hazaiorvos.hu weboldalon. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően olyan időben történik, hogy az Ügyfelek dönthessenek a módosítás elfogadásáról.

 

  1. Felek meghatározása

   Társaság (az Ügyfelek felé az egyedi ajánlatokban megnevezett Ajánlattevő): Human Health Assistance Korlátolt Felelősségű Társaság, akivel – mint szolgáltatóval és szerződött partnerei szolgáltatásainak kiajánlójával – az Ügyfél a Szerződést megköti.

  Székhely és levelezési cím: 1034 Budapest, Vályog utca 8. II/6.

  E-mail: kapcsolat@hazaiorvos.hu

  Telefon: +36 30 406 6552

  Weboldal: www.hazaiorvos.hu

  Adószám: 13497460-2-41

  Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-195593

  Bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403363-50526767-67881006

  IBAN: HU58 1040 3363 5052 6767 6788 1006

  SWIFT (BIC): OKHBHUHB

  A Társaság – egyebek mellett – egészségügyi, illetve kapcsolódó egyéb szolgáltatások szervezésével, saját hatáskörben történő nyújtásával (együttesen betegút-menedzsmenttel) és értékesítésével foglakozik. A Társaság Ügyfelei számára komplex szolgáltatáscsomagot biztosít, melyhez igénybe veszi, illetve szervezi szerződött partnerei szolgáltatásait is.

  A Társaság partnerei igazolható szakmai háttérrel, elismert tapasztalatokkal és szakemberekkel rendelkező szolgáltatók, melyek az általuk kínált egészségügyi szolgáltatások végzésére a mindenkori jogszabályok által megkívánt engedélyekkel rendelkeznek.

  A Társaság által értékesített szolgáltatáscsomagok kifejezetten nem minősülnek turisztikai csomagoknak. A Társaság által értékesített szolgáltatáscsomagokhoz kapcsolódóan a Szolgáltatások igénybe vevője vagy/és kísérője felé esetlegesen kiajánlásra kerülő turisztikai szolgáltatások felkínálása a mindenkori jogszabályok által előírt engedélyekkel rendelkező turisztikai szolgáltató partnerek bevonásával történik.

  Ügyfél: Ügyfél az a személy, aki a Szerződést a Társasággal – mint a Társaság által végzett és kiajánlott és/vagy értékesített szolgáltatások igénybevevője, páciens – megköti, illetve az ajánlatadást és az Ajánlat elfogadását megelőzően az a személy, aki a Társaság weboldalán – mint a Társaság szolgáltatásai iránt érdeklődő személy – regisztrál. Amennyiben az Ügyfél által igénybeveendő szolgáltatások ellenértékét harmadik fél (pl.: az Ügyfél valamely hozzátartozója) viseli, úgy e harmadik személy az Ajánlatban költségviselőként vesz részt.

  Kísérő: Az Ügyfél által az Ajánlat elfogadása során megnevezett személy, aki az Ügyfelet kíséri a Társaság által az Ajánlat szerint végzett és kiajánlott (értékesített) szolgáltatások igénybevételekor, illetve az Ajánlatban feltüntetett egyes szolgáltatásokat igénybe veszi.

  Betegút-menedzser: az Ajánlatban megnevezett és/vagy a Társaság által egyéb módon kijelölt személy, aki az Ajánlat előkészítése során, illetve az Ajánlatban szereplő szolgáltatások teljesítése során a Társaság és az Ügyfél/Kísérő közötti kapcsolattartást végzi, valamint az Ajánlatban szereplő szolgáltatások igénybe vételét segíti.

   

  1. Szerződés tárgya

   

  Az Ajánlatban szereplő egészségügyi és kapcsolódó nem egészségügyi szolgáltatások összessége (a továbbiakban: Szolgáltatáscsomag), melyeket a Társaság

  • részben maga végez az Ügyfél részére (a 4. Pontban részletezett betegút-menedzsment szolgáltatás keretében);
  • részben szerződött partnerei nyújtanak az Ügyfél részére.

   

  A Szolgáltatáscsomagban található egyes egészségügyi szolgáltatás-elemeket az egészségügyi szolgáltatók a szolgáltatás nyújtásának helye szerinti, elfogadott orvosszakmai protokollok és a rájuk irányadó mindenkori jogszabályok rendelkezései szerint nyújtják.

  A Szolgáltatáscsomag tartalma az Ajánlat Ügyfél általi elfogadását követően módosulhat az alábbiak szerint:

  • az Ügyfél és a Társaság egészségügyi szolgáltató partnere, illetve annak szakorvosa közötti személyes konzultáció eredményeinek függvényében, amennyiben az ajánlatadás és az Ajánlat elfogadása megelőzi a személyes konzultációt,
  • a Szolgáltatáscsomag részét képező egészségügyi beavatkozás közben a Társaság egészségügyi szolgáltató partnere, illetve annak szakorvosa(i) részéről hozott szakmai, orvosi döntések értelmében, melyet az Ügyfél érdekében hoznak meg, orvosi és egyéb egészségügyi szakmai indokok alapján.

   

  Abban a nem várt esetben, ha az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során komplikáció, szövődmény és/vagy egyéb, előre nem látható esemény merül fel, az egészségügyi szolgáltató által alkalmazott protokoll és előzetes tájékoztató rendelkezései irányadóak.

   

  1. Betegút-menedzsment szolgáltatás

   

  A Betegút-menedzser az Ügyféllel és a Kísérővel telefonon, emailen, illetve szükség és igény szerint személyesen tartja a kapcsolatot, amely során a szolgáltatások igénybevételét segíti.

  A Betegút-menedzser munkáját a háttérben dolgozó irodai és egyéb személyzet támogatja.

   

  A szolgáltatás főbb elemei:

  • Navigáció: egészségügyi dokumentáció áttanulmányozása, illetve egészségi állapot felmérése, előminősítése és online tanácsadás,
  • Asszisztencia: pre-sales adminisztráció támogatása, egészségügyi és egyéb szolgáltatásszervezés, kórházi és egyéb szolgáltatási folyamatok minőségbiztosítása,
  • Utógondozás: egészségügyi és egyéb adminisztráció-dokumentáció, illetve pénzügyi elszámolás támogatása, nyomon követés és kapcsolódó online tanácsadás.

   

  1. Szolgáltatáscsomag ellenértéke, letét, kötbér

   

  A Szolgáltatáscsomag ára az Ügyfél által meghatározott/választott szolgáltatáselemek figyelembe vételével kerül meghatározásra az Ajánlatban.

  Amennyiben Ügyfél az Ajánlatot elfogadja, és az abban megjelölt Letét első részletét megfizeti, a Felek közötti Szerződés hatályba lép.

   

  A Szolgáltatáscsomag ára nem tartalmazza az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele közben felmerülő, előre nem látható események, komplikációk, szövődmények költségeit, így különösen az Európai Uniós betegbiztosítási kártya hatálya alá tartozó ellátások költségeit, melyet a Társaság egészségügyi szolgáltató partnere jogosult közvetlenül kiszámlázni az Ügyfél felé.

  Sürgősségi ellátások, előre nem látható események, komplikációk, szövődmények kezelési költségeinek megtérítését az Ügyfél közvetlenül az egészségügyi szolgáltató felé vállalja.

   

  A Szolgáltatáscsomag azon elemei vonatkozásában, melyeket a Társaság szerződött partnerei útján nyújt, az adott szolgáltatáselemek ellenértékéről szóló számlát az érintett szerződő partner közvetlenül állítja ki az Ügyfélnek.

   

  Az Ügyfél a Szolgáltatáscsomag ellenértékét az Ajánlatban írtak szerint (ellenkező Ajánlati rendelkezés hiányában egy összegben) előre köteles megfizetni vagy/és biztosítói, egyéb garanciával biztosítani, mivel a teljes összegű pénzügyi fedezet előzetes megléte a betegfelvétel, illetve a szolgáltatás igénybevételének alapfeltétele.

  Az Ügyfél által a Társaság bankszámlájára átutalt vagy/és egyéb módon (pl. készpénz, bankkártya, online fizetés) előre megfizetett ellenértéket a Társaság letétként (a továbbiakban: Letét) kezeli az alábbiak szerint:

  • a Szolgáltatáscsomagban szereplő, a Társaság szerződött partnerei által az Ügyfél felé kiállított számlák ellenértékét a Társaság jogosult és köteles a szerződött partnerrel kötött megállapodás szerinti határidőben átutalni, de nem előbb, mint hogy a vonatkozó számla hiteles másolatát a szerződött partnertől megkapta és az abban foglalt szolgáltatás elvégzését az Betegút-menedzser írásbeli nyilatkozatban leigazolta;
  • a Szolgáltatáscsomagban szereplő, a Társaság által végzett szolgáltatások ellenértékével a Társaság jogosult attól a naptól kezdődően sajátjaként rendelkezni, hogy az Ügyfél számára az egészségügyi szolgáltatás elvégzésre került;
  • a Társaság a saját teljesítésű szolgáltatásainak ellenértékét a teljes Szolgáltatáscsomag egészségügyi szolgáltatásainak teljesítését követő 8. napig köteles kiszámlázni Ügyfél felé és a számlát ügyfélnek átadni;
  • amennyiben a Szolgáltatáscsomag bármely elemének teljesítése az Ügyfél érdekkörén kívül eső okból meghiúsul, az adott szolgáltatáselemre eső ellenértéknek megfelelő összeget a Társaság a Letétből köteles az Ügyfélnek az azt követő 15 (tizenöt) banki napon belül visszatéríteni, hogy a meghiúsulásról tudomást szerzett;
  • amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatáscsomag bármely elemét saját érdekkörébe tartozó okból nem veszi igénybe (ideértve azt is, ha az Ügyfél a magyarországi beutazáshoz és tartózkodáshoz esetlegesen szükséges vízumot, hatósági engedélyt bármely okból nem kapja meg), úgy az adott szolgáltatáselemre eső ellenértéknek megfelelő összeg – lentebb meghatározott – Kötbérrel csökkentett részét a Társaság a Letétből köteles az Ügyfélnek az azt követő 15 (tizenöt) banki napon belül visszatéríteni, hogy a meghiúsulásról tudomást szerzett.

   

  Az Ügyfél a fenti letéti rendelkezéseket egyoldalúan nem módosíthatja és a Letétet jelen szerződés hatálya alatt nem követelheti vissza; a Letét kezelése csak és kizárólag a jelen pontban írt rendelkezések szerint történhet.

  A letét célja kizárólag az Ügyfél által megvásárolt szolgáltatások fedezetének előzetes biztosítása, az nem minősül engedélyköteles pénzügyi szolgáltatásnak.

   

  Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatáscsomag bármely elemét nem veszi igénybe a Szerződés hatályba lépését követően, úgy a Szerződés a Szolgáltatáscsomag érintett eleme vonatkozásában meghiúsul, mely meghiúsulásért az Ügyfél felelős. A Szerződés ilyen – teljes vagy részleges – meghiúsulása esetén az Ügyfél a meghiúsult szolgáltatásrész ellenértéke alább meghatározott részét mint kötbért (a továbbiakban: Kötbér) köteles a Táraságnak megfizetni, mely az Ügyfélnek visszajáró Letét összegébe beszámítható.

   

  A Kötbér mértéke:

  • amennyiben a meghiúsulás az egészségügyi és a kapcsolódó szolgáltatások igénybe vételének tervezett megkezdését megelőzően legalább 30 (harminc) nappal következik be, úgy a meghiúsult szolgáltatásrész ellenértéke nettó összegének 0 %-a,
  • amennyiben a meghiúsulás az egészségügyi és a kapcsolódó szolgáltatások igénybe vételének tervezett megkezdését megelőző 15. és 30. nap között következik be, úgy a meghiúsult szolgáltatásrész ellenértéke nettó összegének 50 (ötven) %-a,
  • amennyiben a meghiúsulás az egészségügyi és a kapcsolódó szolgáltatások igénybe vételének tervezett megkezdését megelőzően legfeljebb 15 nappal következik be, úgy a meghiúsult szolgáltatásrész ellenértéke nettó összegének 100 (száz) %-a.

   

 1. Az Ügyfél érdekkörébe tartozó okokból meghiúsuló megrendelések esetén a Letét Társaságnél történő jóváírásával és Ügyfél számára történő visszautalásával kapcsolatos bankköltségeket és az esetleges devizaátváltások tranzakciós költségeit a Társaság – az esetleges Kötbéren felül – jogosult lemondási díjként felszámítani és a Letét terhére levonni (azaz a Letétet az esetleges Kötbérrel és lemondási díjjal csökkentett összegben jogosult és köteles visszafizetni).Fentieken túl a Társaság minden esetben jogosult érvényesíteni a Kötbért esetlegesen meghaladó kárát.

 

  1. Felek jogai és kötelezettségei

   

  A Társaság köteles az Ügyfél által megrendelt szolgáltatásokat a magyar jogszabályi és szakmai szabályoknak megfelelően nyújtani vagy az erre megfelelő szolgáltató partnertől megrendelni (beszerezni).

   

  A Társaság az egészségügyi és/vagy egyéb engedélyezési körbe tartozó szolgáltatásokat mindig a vele szerződött, minden szükséges tárgyi és személyi feltétellel, illetve engedéllyel és felelősségbiztosítással rendelkező szolgáltató partnereinek bevonásával biztosítja.

   

  Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság és/vagy a közreműködő szolgáltató érdekkörén kívül eső okból kifolyólag a Társaság a korábban már elfogadott Ajánlat (Szerződés) szerinti Szolgáltatáscsomagot jogosult egyoldalúan módosítani (ebbe a Ügyfél egészségi állapotához kapcsolódó, orvosilag szükségszerű tartalmi módosításokon túl beleértve az egészségügyi szolgáltatói kapacitások elérhetőségéből eredően bekövetkező esetleges időpont- és egyéb változtatásokat is).

   

  Ügyfél köteles a Szolgáltatáscsomag, továbbá az általa megrendelt összes többletszolgáltatás és az előző bekezdés szerinti módosításokból eredő többletszolgáltatások teljes ellenértékének teljes összegű megfizetésére, függetlenül attól, hogy saját forrásból vagy/és biztosítói, esetleg egyéb intézményi, vállalati finanszírozásból tervezi-e kiegyenlíteni az ellenértéket.

   

  A Társaság a nyújtott szolgáltatásokért az Ajánlatban, a Szolgáltatáscsomag részeként kalkulált díjazásra jogosult.

   

  Az Ügyfél jogosult a Társaságtól információt kérni a szolgáltatásban részt vevő egészségügyi szolgáltatók és általuk alkalmazott egészségügyi dolgozók szakmai hátteréről, illetve az egészségügyi szolgáltatást végző vezető orvos személyéről (név, szakmai tapasztalat).

   

  Ügyfél köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni a Betegút-menedzsert a Szerződéssel kapcsolatban felmerülő bármilyen problémáról, illetve vállalja, hogy az Ajánlat szerinti Szolgáltatáscsomagban foglalt szolgáltatáselemeken túli kapcsolódó igényeit kizárólag a Társaság Betegút-menedzsere felé jelzi, azokra a Társaságtól kér ajánlatot, valamint azokat a Társaságtól rendeli meg.

   

  Ügyfél a Szolgáltatáscsomag igénybevételéhez a Társaság rendelkezésére bocsátja az alábbi információkat (emailben, másolatban vagy/és szükség esetén eredetiben bemutatva):

  • személyazonosságot igazoló okmány (személyi igazolvány vagy útlevél),
  • EGT tagállamban fennálló biztosítást igazoló betegbiztosítási kártya,
  • egyéb érvényes biztosítási kártya.

  Ügyfél az Ajánlat elfogadásával felhatalmazza a Társaságot, hogy ezen okmányairól fénymásolatot készítsen és azokat az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatban meghatározott személyeknek továbbítsa.

   

  Ügyfél előzetesen hozzájárul, hogy a Társaság az Ügyfél által leadott vevőelégedettség-mérés eredményeit, illetve a Ügyfél által adott ajánlást (testimonial) referenciaanyagként és/vagy marketingcélokra szabadon felhasználhassa (beleértve a fotódokumentációt is).

   

  Ügyfél a Szolgáltatáscsomag ellenértékét (tekintettel annak magánszolgáltatási és önköltséges jellegére, illetve a magyar társadalombiztosítás által finanszírozott alapszolgáltatásokhoz képest emelt színvonalára) a hatályos magyar jogszabályok szerint nem jogosult a magyar Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által megtéríttetni, annak térítési díjáról az esetlegesen meglevő jogosultsága esetén is kifejezetten lemond.

   

  A határon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokról szóló 2011/24/EU irányelv alapján az Európai Unió más tagállamainak betegei jogosultak Magyarországon tervezetten határon átnyúló egészségügyi ellátást igénybe venni, így az Ügyfél (amennyiben EU-s országból érkezik) jogosult lehet a hatályos uniós jogszabályi rendelkezések alapján a Szolgáltatáscsomag vagy annak egy része ellenértékének utólagos megtérítésére a külföldi biztosítójától, az igénybevett szolgáltatástól és a biztosítási fedezetétől függően. A külföldi társadalombiztosító utólagos visszatérítése nem mentesíti az Ügyfelet a Szolgáltatáscsomag ellenértékének jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti előzetes megfinanszírozásától.

   

  1. Adatvédelem

   

  A Társaság kijelenti, hogy minden esetben a www.hazaiorvos.hu weboldalon is fellelhető Adatvédelmi tájékoztatónak és Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatnak megfelelően kezeli az Ügyfél adatait, a vele kapcsolatosan tudomására jutott információkat.

   

  Az Ügyfél, illetve a Kísérője a mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően adja határozott és önkéntes hozzájárulását ahhoz, hogy adatait a Társaság és az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatban megjelölt egyéb személyek kezeljék, azokhoz hozzáférjenek.

   

  Az Ügyfél – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény alapján – a mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően járul hozzá ahhoz, hogy a kezelésein az Betegút-menedzser jelen legyen, továbbá a kezeléséről, az egészségügyi állapotáról az egészségügyi szolgáltató a Társaságnak, illetve az Betegút-menedzsernek teljes körű tájékoztatást adjon.

   

  1. Felelősségi klauzula

   

  A Társaság szerződött partnerei által az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokért a szolgáltatást nyújtó partnerek tartoznak teljes felelősséggel.

  A Társaság szolgáltató partnerei által az Ügyfélnek közvetlenül nyújtott szolgáltatások tartalmáért, minőségéért, az esetlegesen azokkal vagy azokhoz kapcsolódóan okozott károkért a Társaság semminemű felelősséggel nem tartozik, ebben a körben a Társaság a felelősségét kizárja.

   

  1. Egyebek

   

  Az Ügyfél részéről az Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozat és az Ajánlat elfogadása akkor minősül megtettnek, hatályos jognyilatkozatnak, ha

  • a vonatkozó dokumentumot kinyomtatta, aláírta és az aláírt dokumentumot szkennelve elküldte a kapcsolat@hazaiorvos.hu és/vagy a Társaság által megjelölt egyéb hivatalos email címre, illetve személyesen átadta,
  • vagy az Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozat esetében hazaiorvos.hu honlapon vagy/és az ahhoz kapcsolódó egyéb marketingfelületeken a regisztráció során az elfogadásnak megfelelő jelölést megtette.

   

  Az Ügyfél nevére szóló Ajánlatban nem szabályozott kérdésekre az Ajánlattevő által kibocsátott mindenkori Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

  Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezése és az Ajánlat valamely feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé.

 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (eOrvos)

 

 1. A Hazaiorvos online videóchat alapú tanácsadó szolgáltatáshoz (továbbiakban: EOrvos) kapcsolódó általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Human Health Assistance Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett EOrvos szolgáltatás igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza, amely www.hazaiorvos.hu weboldalon és ahhoz kapcsolódó egyéb online, illetve mobil felületeken keresztül érhető el.
  1. DEFÍNÍCIÓK
 2. Szolgáltató: A Human Health Assistance Korlátolt Felelősségű Társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amelynek cégadatai az alábbiak: Székhely: 1034 Budapest, Vályog u. 8. II/6.E-mail: kapcsolat@hazaiorvos.hu, telefon: +36-30-406-6552, cégjegyzékszám: 01-09-195593, adószám: 13497460-2-41, nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék CégbíróságaOrvos: az a megfelelő szakvizsgával, egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedéllyel és orvosi kamarai tagsággal rendelkező természetes személy, vagy ilyen orvos személyes közreműködésével szolgáltatást végző egészségügyi szolgáltató társaság, amely a Szolgáltatóval megbízási, vagy egyéb szerződéses jogviszonyban áll. Felhasználó: az a természetes személy, aki saját nevében vagy más nevében a Szolgáltató által kínált EOrvos szolgáltatáshoz kapcsolódó regisztrálást követően online videóchat alapú kapcsolatba kerül az Orvossal. Fél, Felek: A Szolgáltató és a Felhasználó külön-külön Fél, együttesen: Felek. Rendszer: A Szolgáltató által fejlesztett EOrvos szolgáltatás, weboldal, illetve annak minden webes és mobil felülete, valamint online marketing és adminisztrációs rendszerének egésze.Weboldal: a www.hazaiorvos.hu vagy/és egyéb kapcsolódó domain alatt működő internetes oldalak, továbbá a hazaiorvos Facebook oldala (facebook.com/hazaiorvos.hu), valamint a www.hazaiorvos.hu weboldalról elérhető EOrvos szolgáltatás.Szolgáltatás: A Szolgáltató a weboldalon keresztül általános egészségügyi tájékoztatás (a továbbiakban: Tanácsadás) lehetőségét kínálja a Felhasználó részére akként, hogy a Felhasználó közvetlenül az Orvossal kerül kapcsolatba online videóchat alapú kapcsolatfelvétel útján. A Szolgáltatás magában foglalja azt, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által lefoglalt időpontban az Orvos rendelkezésre állását biztosítja online videóchat-en keresztül.Tanácsadás (8299 TEÁOR – máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás): internet alapú telekommunikációs eszközön keresztül a felhasználó részére általános egészségügyi tájékoztatás nyújtása.Díj: A Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak járó bruttó Díj, amely előre, a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően fizetendő bankkártyás fizetéssel a Szolgáltató részére.
  1. ÁSZF HATÁLYA

  Időbeli hatály:

  A jelen ÁSZF 2018. november 20. napján lép hatályba és visszavonásig marad érvényben és hatályban.

   

  Tárgyi hatály:

  Az ÁSZF hatálya kiterjed az EOrvos alkalmazás használatára, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszonyra, amelyek meghatározzák a Felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket.

   

  Területi hatálya:

  A Szolgáltató Magyarország területéről és Magyarország területén nyújtja a Szolgáltatást. Az ÁSZF-re és a Szolgáltató által nyújtott valamennyi szolgáltatására a magyar jog irányadó.

  1. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

  A Felek között a szerződés kizárólag elektronikus formában jön létre, és az nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az így létrejött szerződés ráutaló magatartással megkötött szerződésnek minősül, a szerződés nem kerül rögzítésre. A szerződés nyelve magyar, annak idegen nyelvre fordítása esetén is a magyar nyelvű változat az irányadó. A szerződésre a magyar jog irányadó.

  A szerződés a Weboldalon történő, Felhasználó általi regisztrációval és a Szolgáltató általi visszaigazolással elektronikus úton jön létre. A szerződés azon a napon jön létre, amikor a Felhasználó a regisztrációs adatokat megadta, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást aktiválta. A szolgáltatások aktiválásáról, azaz a szerződés létrejöttéről a Szolgáltató haladéktalanul elektronikus értesítést küld e-mailben a Felhasználó részére. A regisztrációval és a regisztráció elektronikus visszaigazolásával (Szolgáltatás aktiválása) keretszerződés jön létre, amely feljogosítja a Felhasználót arra, hogy a Rendszeren keresztül egyedi megrendelés keretében időpontot foglaljon a Szolgáltatás igénybevételére.

  A Szolgáltató feladata, hogy a Felhasználó részére biztosítsa a Szolgáltatást, miután a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételének feltételeit az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően teljesíti: azaz valós adatokkal regisztrálja magát és a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Díjat a Weboldalon keresztül előzetesen kiegyenlíti.

  A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az EOrvos alkalmazás tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.

  Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit, a Szolgáltató törölheti a regisztrációval létrejött felhasználói profilt. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét, vagy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely utóbbi esetben a Szerződés automatikusan megszűnik.

   

  1. EORVOS SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

   

  4.1. Szolgáltatás tárgya

  Szolgáltató és az általa megbízott Orvos a Felhasználók részére online videóchat-en történő Tanácsadást nyújt. A Szolgáltatás keretében a Szolgáltató nem nyújt az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § e) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatást, azaz a Szolgáltatás keretében nem kerül sor a Felhasználó vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés csökkentésére, továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozására. A Szolgáltatás keretében a Szolgáltató és az általa alkalmazott Orvos diagnózist, kórképet nem állít fel, beutalót, orvosi igazolást nem ad a Felhasználónak. A Szolgáltató által üzemeltetett EOrvos rendszeren keresztül történő szolgáltatás semmilyen esetben nem minősül telemedicinának, sürgősségi betegellátásnak és háziorvosi vagy egyéb orvosi (alap)ellátásnak.

  Szolgáltató kijelenti, hogy az Orvos a Szolgáltatás nyújtásához szükséges szakképesítéssel és engedéllyel rendelkezik.

  Az Orvos a feladatát oly módon látja el, hogy a Szolgáltató Rendszerén keresztül, a Felhasználók által lefoglalt időpontban, a Felhasználók részére a szerződésben foglalt Szolgáltatás(oka)t nyújtja.

  A Szolgáltatás igénybevétele során történő online videóchat-hívások a Szolgáltató által alkalmazott Rendszeren keresztül zajlanak. Az online videóchat-beszélgetéseket a Szolgáltató nem rögzíti.

   

  4.2. Regisztráció

  A regisztrációs folyamatot a Felhasználó kezdeményezi az EOrvos weboldal első használatát megelőzően. A regisztráció első lépéseként a Felhasználó megismeri és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket és annak mellékleteit, illetve megadja személyes adatait. A saját e-mail címmel történő regisztráció során a Felhasználónak a következő adatokat szükséges megadnia:

  1. a) Felhasználó vezetékneve
  2. b) Felhasználó keresztneve
  3. c) Felhasználó lakóhelye szerinti ország
  4. d) Felhasználó e-mail címe
  5. e) Választott jelszó megadása és megerősítése

  Szolgáltató a megadott e-mail címre regisztrációs üzenetet küld, mely tartalmazza a Felhasználó aktiváló linkjét. A linkre kattintással Szolgáltató hozzáférést biztosít a Felhasználó számára az EOrvos Rendszer használatához.

   

  4.3. Időpontfoglalás és online fizetés

  A 4.2. pontban foglalt sikeres regisztrációt követően a Felhasználó jogosult a Rendszeren keresztül – a Szolgáltatás igénybevétele céljából – a Szolgáltató által felkínált időpontok közül választani és a kiválasztott időpontot lefoglalni.

  Az időpontfoglalás és online fizetés menete:

  1. a) Felhasználó regisztrál, illetve belép a fiókjába
  2. b) Felhasználó bejelöli a kiválasztott időpontot (előfoglalás)
  3. c) Felhasználó előzetesen megadhat a Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatokat (kérdés, csatolt fájl, telefonszám)
  4. d) Felhasználó online fizetési rendszeren keresztül előzetesen kiegyenlíti a díjat
  5. e) Sikeres fizetés esetén a Szolgáltató visszaigazolása után a foglalás érvényessé válik vagy sikertelen fizetés esetén az előfoglalás törlésre kerül.

  A Szolgáltatás Díjának elektronikus úton történő megfizetése során a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében megadott díjtábla alapján a Szolgáltatás Díja a Felhasználó által megadott bankkártyáról kerül levonásra, majd azt követően Szolgáltató számlát állít ki, amelyet a Felhasználó részére e-mailben küld meg.

  A bankkártyás fizetés révén a Felhasználó kényelmesen és biztonságosan vásárolhatja meg a Szolgáltatásokat. A kiválasztott Szolgáltatások megrendelése után a Felhasználó a K&H Bank (a továbbiakban: Bank) weblapjára kerül átirányításra, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A Felhasználó a fizetési mód kiválasztásánál a “fizetés bankkártyával” feliratra kattint, majd a Bank fizetési szerverén megadja a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját. A Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

  Szolgáltató a kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben tudja elfogadni, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi. Ez ügyben a Felhasználónak kell érdeklődnie a saját kártyakibocsátó bankjánál, hogy az adott kártya felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

  A Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet a Felhasználónak érdemes felírnia vagy az egész oldalt kinyomtatnia. Sikertelen tranzakció esetén a Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

  Amennyiben a Szolgáltatás Díjának levonása fedezethiány vagy bármely más okból meghiúsul, azaz a Szolgáltatás Díja bármilyen okból nem kerül megfizetésre a Szolgáltatónak, úgy a Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatást nyújtani, és a Felhasználó által lefoglalt időpont automatikusan törlésre kerül.

  4.4. Online videóchat-es Tanácsadás igénybevétele

  Az időpontfoglalást és a Díj megfizetését követően az érvényes foglalás megjelenik a Felhasználó reigsztrációs felületén. Ezen túlmenően a Felhasználó által lefoglalt időpontot megelőző 30 percen belül, a Szolgáltató e-mailben külön linket küld Felhasználónak, amelyre kattintva a videóchat felülete közvetlenül elérhetővé válik. Ezt követően a Felhasználó által lefoglalt időpontban az Orvos videóchaten hívja a Felhasználót, aki a lefoglalt időpontban fogadja az Orvos hívását.

  A Felhasználó köteles a videóchat-hívás fogadásához szükséges technikai feltételeket biztosítani, így többek között a saját oldalán a Felhasználó biztosítja a megfelelő sávszélességű internethozzáférést, kamerát, mikrofont, hangszórót. Amennyiben a Felhasználó a saját oldalán nem biztosítja a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai feltételeket, úgy a Szolgáltatót ebből eredően semminemű kártérítési felelősség nem terheli.

  Amennyiben a Felhasználó bármilyen okból nem fogadja a videóchat-hívást a lefoglalt időpontban, akkor az Orvos vagy/és a Szolgáltató a Felhasználó által megadott telefonszámon felhívja a Felhasználót és megpróbál technikai segítséget nyújtani. Amennyiben a Felhasználó a telefonhívást nem fogadja, vagy a telefonos technikai segítségnyújtás nem vezet eredményre, illetve ha a videóchat-hívást a Felhasználó azért nem tudja fogadni, mert a technikai feltételeket a saját oldalán nem biztosította, úgy a Szolgáltatás a Szolgáltató részéről teljesítettnek minősül és a Szolgáltató jogosult a Díjra figyelemmel arra, hogy az Orvos a Felhasználó által lefoglalt időpontban a Felhasználó rendelkezésére állt.

  Amennyiben a Felhasználó által lefoglalt időpontban a Szolgáltató a videóchat-hívást bármilyen okból nem kezdeményezi vagy nem tudja kezdeményezni, úgy a Felhasználó jogosult díjmentesen új időpontot foglalni a Rendszeren keresztül.

  A Felhasználó jogosult egy alkalommal, a lefoglalt időpontot megelőző legkésőbb 24 órával korábban a lefoglalt időpontot díjmentesen módosítani és új időpontot foglalni.

  A Szolgáltató a jelen ÁSZF 6. Pontjában, illetve 1. sz. mellékletében meghatározott Díjért maximum 15 (tizenöt) perces videóchat-es Tanácsadást biztosít a Felhasználó részére, amelynek leteltével az online videókapcsolat megszakításra kerül. Amennyiben az online videóchat-es Tanácsadás időtartama 15 (tizenöt) percnél rövidebb, úgy a Szolgáltató a jelen ÁSZF 6. Pontja, illetve 1. sz. melléklete szerinti teljes díjra jogosult, ebben az esetben a Felhasználót semmilyen visszatérítési igény nem illeti meg.

  A Szolgáltatással kapcsolatban – tekintettel annak online jellegére – írásos dokumentáció nem készül.

  4.5. Felhasználó hozzáférésének korlátozása

  A Felhasználó semmilyen körülmények között a Szolgáltatás igénybevétele során

  1. a) nem használhat olyan szoftvereket, melyek lehetővé teszik az ún. adatbányászást (“data- mining”) vagy más módon a Szolgáltató rendszerében megtalálható információkat gyűjtik össze;
  2. b) nem jogosult másik felhasználó bejelentkezési adatait használni;
  3. c) nem használhat valótlan adatokat.

  A Felhasználó számára tilos a Szolgáltató által működtetett weboldal, applikáció, közösségi felületek (pl. Facebook) és különösen az azokon közzétett kommunikációs lehetőségek keretében olyan tartalmakat közzétenni vagy terjeszteni, melyek

  1. a) a hatályos jogszabályokba ütköznek, ellenkeznek a közrenddel vagy közerkölccsel;
  2. b) obszcén, rasszista, erőszakot dicsőítő, pornográf, fiatalkorúakra veszélyes vagy gyermekek és fiatalkorúak fejlődését veszélyeztető jellegűek;
  3. c) sértő, terhelő vagy rágalmazó jellegűek;
  4. d) megtévesztő módon azt a benyomást keltik, hogy a Szolgáltató által kerültek közzétételre vagy annak támogatását élvezik;
  5. e) harmadik személy adatait tartalmazzák azok hozzájárulása nélkül;
  6. f) kereskedelmi, különösen reklám jellegűek.

   

  Abban az esetben, ha a Felhasználóban felmerül a gyanú, hogy regisztrációs adatait harmadik személyek jogosulatlanul használják vagy felhasználhatták, erről köteles azonnal értesíteni a Szolgáltatót, és megváltoztatni adatait, vagy a Szolgáltatót azok megváltoztatására kérni. Azon esetben, ha a Szolgáltató rendelkezik visszaélésre utaló adatokkal, jogosult a Felhasználó hozzáférését átmenetileg korlátozni. A Felhasználó hozzáférésének korlátozása akkor kerül feloldásra, ha megszűnt a gyanú az adatokkal való visszaélésről.

  Abban az esetben, ha a Felhasználó megszegi az ÁSZF-ben foglalt feltételeket különös tekintettel jelen pont első két bekezdésére, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférésének korlátozása, kizárására. A felfüggesztés, kizárás visszavonására Felhasználói igény nem támasztható.

   

  1. A SZOLGÁLTATÓ ÉS A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE

  Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználó részére nyújtott Tanácsadás nem online orvosi rendelés és nem váltja ki a személyes orvosi konzultációt sem, amely az orvosi diagnózis felállításának elengedhetetlen feltétele.

  Valamennyi Felhasználó kizárólag a saját felelősségére használja az EOrvos alkalmazást és annak valamennyi funkcióját. Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az EOrvos alkalmazás használatából eredő következményekért.

  Szolgáltató vállalja, hogy mindent megtesz az EOrvos weboldalhoz kapcsolódó információk, adatok helyességének, aktualitásának és pontosságának biztosítása érdekében. Ha ennek ellenére a Felhasználót az adatok pontatlanságából, hibájából eredően bárminemű kár éri, a Szolgáltató a felelősségét kizárja. A Felhasználó az EOrvos weboldalhoz kapcsolódó információkra, adatokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat.

  Felek kizárják Szolgáltató felelősségét a Szolgáltatónak fel nem róható, a közreműködő szolgáltatók vagy/és a Felhasználó érdekkörében felmerült rendszer-leállásokért, üzemzavarokért, hozzáférési hibákért, egyéb rendellenességekért.

  A Tanácsadás keretében az Orvos részéről elhangzottakért a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

   

  1. DÍJAK, SZÁMLAKIÁLLÍTÁS

  Az EOrvos weboldalhoz kapcsolódó Szolgáltatások igénybevétele díjköteles. A Szolgáltató feladata, hogy a mindenkori érvényes díjszabást az EOrvos weboldalhoz kapcsolódóan a Felhasználó részére elérhetővé tegye.

  A Szolgáltató által biztosított Szolgáltatások igénybevétele esetén az ÁSZF 1. sz. mellékletében rögzített díjak kerülnek felszámításra.

  A számla minden esetben a Felhaszáló nevére kerül kiállításra. A Szolgáltató elektronikus számlát állít ki a díjfizetésről, melyet elektronikus úton küld meg Felhasználónak.

  A díjakat a Felhasználó kizárólag az EOrvos alkalmazáshoz kapcsolódóan a Szolgáltató által biztosított fizetési módot (K&H Bank) használva egyenlítheti ki.

  A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul jóváírják.

   

  1. SZERZŐI JOGOK

  A Szolgáltató kijelenti, hogy a Weboldal mint képzőművészeti alkotás és mint gyűjteményes mű szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogi jogosultja a Szolgáltató. A Weboldal tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak a szerzői jog jogosultja előzetes, írásbeli hozzájárulása után lehetséges.

  Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

   

  1. ADATVÉDELEM

  A Felhasználó személyes adatainak védelme a Szolgáltató és partnerei számára kiemelt fontosságú. A Weboldal használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel a hatályban lévő magyar adatvédelmi jogszabályoknak, előírásoknak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény).

  Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes rendelkezéseket az adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely a Szolgáltató weboldalán elérhető: www.hazaiorvos.hu

   

  1. FELHASZNÁLÓ ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOGA

  A Felhasználót nem illeti meg az elállás joga és a felmondási jog az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/ EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a) és m) pontja értelmében, amelyek az alábbiak:

  A fogyasztó nem gyakorolhatja a fogyasztót megillető elállási és felmondási jogot

  „a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

  1. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.”

   

  1. PANASZKEZELÉS, JOGORVOSLAT

  A Szolgáltató a felmerült panaszokat minden esetben kivizsgálja. A Szolgáltató a panaszokat kizárólag írásban – postai úton vagy e-mailben – fogadja az alábbi címen:

  postai cím: 1034 Budapest, Vályog u. 8. II/6.

  e-mail cím: kapcsolat@hazaiorvos.hu

   

  A Szolgáltató mindig írásban (e-mailben) ad választ a benyújtott panaszokra a panasz benyújtásál számított 30 (harminc) napon belül. A Felhasználó – amennyiben Fogyasztónak minősül – panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületek eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében.

   

  A Szolgáltató tájékoztatásul közli, hogy a Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei az alábbiak:

  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.,

  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.;

  e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu,

  Fax: 06 (1) 488 21 86,

  Telefon: 06 (1) 488 21 31.

   

  A Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségéről az alábbi weboldalon tájékozódhat: https://bekeltetes.hu/

  A Felhasználó – amennyiben Fogyasztó – fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/.

   

  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

  A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, a módosítással érintett Felhasználókat köteles a változásról értesíteni akként, hogy a módosított ÁSZF-t közzéteszi a Weboldalon. A Felhasználók a 4.2. pont szerinti regisztrációval egyidejűleg – akkor is, ha időpontfoglalással nem élnek – elfogadják jelen ÁSZF és mellékletei rendelkezéseit.

  Amennyiben a szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, ezen érvénytelenség vagy érvényesíthetetlenség nem érinti a szerződés további rendelkezéseinek érvényességét vagy érvényesíthetőségét, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

  A Felek megállapodnak, hogy a szerződés azon rendelkezése(i) helyébe, amely(ek) érvénytelenné, jogszabállyal ellentétessé vagy érvényesíthetetlenné válik/válnak, olyan rendelkezés lépjen, amely újonnan beépített rendelkezés a lehető legteljesebb mértékben megfeleljen az érvénytelenné, jogszabályellenessé vagy érvényesíthetetlenné vált korábbi rendelkezés(ek)be foglalt szerződéses szándéknak, továbbá hogy az jogszerű legyen, és ne befolyásolja hátrányosan a szerződő Feleket.

  A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni, akik személyére vonatkozó adatokat az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

   

  1. MELLÉKLET – SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK
   Szolgáltatás Szolgáltatás időtartama Bruttó díj
   E-háziorvosi díj 15 perc 6.000 Ft