/adatvedelem/
Please, set Additional Menu

Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató a regisztráció-alapú szolgáltatásokkal kapcsolatban

A hazaiorvos.hu honlap és az eOrvos alkalmazás (a továbbiakban együttesen: Weboldal) fenntartója és kezelője, egyben a jelen szabályzat céljából adatkezelő a Human Health Assistance Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-195593, székhelye: 1034 Budapest, Vályog u. 8. II/6., e-mail: kapcsolat@hazaiorvos.hu; a továbbiakban: Szolgáltató). Az adatkezeléssel kapcsolatos ügyekben kapcsolattartójának neve: Tóth Dóra (+36-30-406-6552, kapcsolat@hazaiorvos.hu )

A Szolgáltató Szolgáltatásait a Weboldalon történő regisztrációt követően a Weboldalon keresztül lehet igénybe venni. A Szolgáltatások részletes leírását a Szolgáltató mindenkori ÁSZF-je (Betegút-menedzsment ÁSZF és E-orvos ÁSZF) tartalmazza, az abban foglalt rendelkezések egyébként irányadók a Szolgáltatások minden jelen szabályzatban nem szabályozott kérdéskörre.

A jelen Tájékoztatóban Szolgáltatás alatt a Betegút-menedzsment ÁSZF-ben és eOrvos ÁSZF-ben megjelölt valamennyi szolgáltatást érteni kell.

Ügyfeleink adatait biztonságban tartjuk, azok tárolásánál cégünk az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény („EAVT”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény („InfoTv.”), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet („GDPR”), valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvénynek megfelelően jár el.

A Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges a Szolgáltatásokat igénybe venni kívánó érintett magánszemély (a továbbiakban: Felhasználó) személyes adatainak megnevezése, célja és Szolgáltató általi megőrzési idejük az alábbi:

Adattípusok Adatkezelés célja Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye Adatkezelés időtartama
1. Egészségügyi adatok
Testi, értelmi és lelki állapotra, esetleges kóros szenvedélyekre, valamint a megbetegedés körülményeire vonatkozóan a Felhasználó vagy más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).

A gyógykezelés során a Szolgáltató tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat.

Orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi ellátás és kezelés nyújtása, egészségügyi tanácsadás nyújtása Orvosi diagnózis felállítása, megfelelő ellátás kiválasztása nem lehetséges, egészségügyi tanácsadás nem lehetséges 5 év
2. Személyazonosító adatok
Családi és utónév, leánykori (születési) név, nem, születési hely és idő, édesanyja leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási vagy/és egyéb biztosítási, finanszírozási azonosító jel együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az azonosításra. Szerződés megkötéséhez szükséges adatok, TB szervekkel, biztosítókkal való kapcsolattartás és ügyintézés, egészségügyi tanácsadás Nem jön létre a szerződés, ügyintézés nem lehetséges, egészségügyi tanácsadás nem lehetséges 5 év

A fenti 1.) és 2.) pont szerinti adatok az EAVT 3. § d) szerinti orvosi titoknak minősül és annak 7. § (1) bekezdése szerint a Szolgáltató által ilyenként megtartandó.

Ha a Szolgáltató a személyes adatokat nem a Felhasználótól szerzi meg, a megszerzést követő 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót ennek tényéről, az adatkezelő személyéről, az adatok köréről és jogszabályban előírt egyéb információkról.

Felhasználó által a Weboldalon keresztül megadott adatokat a lehető legnagyobb biztonságban tároljuk és a jogszabályi követelményeknek megfelelően, kizárólag ügyfeleink kifejezett Weboldalon történő regisztrációja esetén kezeljük.

A Szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy a neki átadott Felhasználói adatokat – a vonatkozó jogszabályokban kifejezetten megengedett/előírt eseteket leszámítva – nem adja ki, nem adja át vagy kölcsönzi harmadik fél részére. Személyes adatokat kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott módon kezeljük, illetve kizárólag a jelen tájékoztatóban megjelölt személyek számára tesszük hozzáférhetővé.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy adatkezelésének jogalapja az EAVT. 4. § (1) bekezdése és (2) bekezdése szerinti minősülő szolgáltatások igénybevételéhez, teljesítéséhez szükséges egészségügyi adatok és személyes adatok esetén a GDPR. 9. cikk (2) bekezdés a) pontjára és az EAVT 4. § (3) bekezdésére tekintettel az érintett Ügyfél kifejezett hozzájárulása.

A Szolgáltató egészségügyi adatok és személyes adatok egyéb célú adatkezelésének jogalapja Szolgáltatások igénybevételéhez, teljesítéséhez szükséges egészségügyi adatok és személyes adatok esetén a GDPR. 9. cikk (2) bekezdés a) pontjára és az EAVT 4. § (3) bekezdésére tekintettel az érintett Ügyfél kifejezett hozzájárulása.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az adatkezelés jogalapja egyéb adatok esetében a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, azaz arra a Szolgáltatásokra irányuló szerződés előkészítése és teljesítése érdekében van szükség, tehát az adatszolgáltatás nélkül a Szolgáltató Weboldalon történő regisztrációhoz kötött Szolgáltatásainak igénybevétele nem lehetséges.

Egyéb adat nem szerződés előkészítése vagy teljesítése érdekében történő kezelésének jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) bek. a) pontja, azaz a Felhasználó kifejezett hozzájárulása.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás megadásának módja: A Felhasználó részéről az Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozat elfogadása akkor minősül megtettnek, hatályos jognyilatkozatnak, ha azt a www.hazaiorvos.hu Weboldalon vagy/és az eOrvos alkalmazáson vagy/és az azokhoz kapcsolódó egyéb marketingfelületeken a regisztráció során az elfogadásnak megfelelő jelölést megtette.

Az adatokhoz az adatkezelőn, a Szolgáltató által megbízott betegút-menedzsereken, Orvosokon, a Felhasználó adatkezelési hozzájárulásában felhatalmazott egyéb személyeken és az adatfeldolgozón kívül más nem férhet hozzá, leszámítva a jogszabályok által kötelezően előírt adatátadás eseteit.

Adatvédelmi tisztviselő a Szolgáltatónál nem működik.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás, adatfeldolgozók köre és a kiszervezett adatfeldolgozási feladataik

A Szolgáltató tájékoztatja az érintetteket, hogy adatfeldolgozásra azon személyek köre jogosult, amelyek feladatellátásához a személyes adatok megismerése elengedhetetlen.

A fenti adatokat a Szolgáltató a fenti célokból jogosult továbbítani az alábbi személyeknek:

 • a Szolgáltatóval kapcsolatban álló Orvos partnerek;
 • a Szolgáltató által tett ajánlatban szereplő egészségügyi intézmény személyzetének bármely tagja;
 • a Szolgáltató által foglalkoztatott betegút-menedzserek és egyéb illetékes szakemberek;
 • a Szolgáltató által meghatalmazott jogász, ügyvédi iroda vagy egyéb képviselő – különösen az igénybevett egészségügyi szolgáltatás ellenértékének biztosító útján történő rendezésének előmozdítása érdekében;
 • azon biztosító társaságok, melyekkel az érintett szerződéses jogviszonyban van.

Az adatfeldolgozó további adatfeldolgozót vehet igénybe. Az igénybe vett további adatfeldolgozóról az adatfeldolgozó a Szolgáltatót mint adatkezelőt tájékoztatni köteles, a Adatkezelő a további adatfeldolgozó személyét jelen Tájékoztatóban köteles feltüntetni.

A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

A Felhasználó a Szolgáltatótól tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését; az adatkezelés korlátozását; illetve – amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik – az adathordozhatósághoz. A Szolgáltató mindezekkel kapcsolatos döntését a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül köteles az érintettel közölni.

5.1. A Felhasználó hozzáférési joga

Az Felhasználó jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is.

Táraság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért a Szolgáltató az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

5.2. A helyesbítéshez való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szolgáltató pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy
c) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; kivéve, ha az adatkezelés szükséges

– az adatkezelőre alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából.
– közérdekű archiválás céljából vagy statisztikai célból vagy
– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi esetek valamelyike teljesül:

a) az érintett Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) a Szolgáltatónak, mint adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Szolgáltató az érintett Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

A Szolgáltató minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett Felhasználó kérésére a Szolgáltató tájékoztatja e címzettekről.

5.5. Az adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik.

Ennek körében, ha ez technikailag megvalósítható az érintett Felhasználó kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

5.6. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen – amennyiben ilyenre a Szolgáltató által sor kerül – ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Szolgáltató, mint adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelésére statisztikai célból kerül sor, az érintett Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett Felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a) az érintett Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát a Szolgáltatóra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett Felhasználó jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett Felhasználó kifejezett hozzájárulásán alapul.

Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Adatkezelés nyilvántartása

A Szolgáltató adatkezelési tevékenységéről a GDPR 30. cikk szerint nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

– az adatkezelő (Szolgáltató) nevét és elérhetőségét, valamint – ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, az adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetőségét;
– az adatkezelés céljait;
– az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetését;
– az olyan címzettek kategóriáit, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;
– adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információkat, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdés szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírását;
– ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidőket;
– ha lehetséges, a GDPR 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általános leírását.
– a gyógykezelés érdekében szükséges egészségügyi adatokról az EAVT. 28. § (1) bekezdése értelmében az érintettről felvett, a gyógykezelés érdekében szükséges egészségügyi és személyazonosító adatok, valamint azok továbbításának nyilvántartását, ennek érdekében külön az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

Panasz és jogorvoslat

Az érintett Felhasználó a jogainak megsértése esetén – az Infotv.-ben meghatározott  feltételekkel –

 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu), továbbá
 • bírósági jogorvoslatot vehet igénybe (A perre a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett személy választása szerint – az érintett Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.)


ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Jelen nyilatkozat elfogadásával határozottan és önkéntesen, kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Human Health Assistance Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 01-09-195593; székhelye: 1034 Budapest, Vályog utca 8. II/6.; a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbi adataimat az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: EszaTv.) 4. § (3) bekezdése alapján, továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet 6. cikk (1) a) pontja és 9. cikk (2) a) pontja alapján az alábbi adataimat:

 • egészségügyi tanácsadás, állapotfelmérés;
 • a Szolgáltatás tárgyában létrejövő szerződés teljesítése;
 • a Szerződéshez kapcsolódó további kapcsolattartás, véleménykérés, tájékoztatás;
 • az igénybe vett Szolgáltatás ellenértékének biztosító útján történő rendezése;
 • a Felhasználó egészsége megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása;

céljából az Adatkezeléshez tett hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezelje.

Fenti hozzájáruló nyilatkozatom az alábbi adatok kezelésére terjed ki:

 1. Egészségügyi adatok

Testi, értelmi és lelki állapotomra, esetleges kóros szenvedélyeimre, valamint a megbetegedésem körülményeire általam vagy rólam más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).

 1. Személyazonosító adatok

Családi és utónevem, leánykori (születési) nevem, a nemem, a születési helyem és időm, édesanyám leánykori családi és utóneve, a lakóhelyem, a tartózkodási helyem, a társadalombiztosítási vagy/és egyéb biztosítási, finanszírozási azonosító jelem együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az azonosításomra.

 1. Orvosi titok

A Szolgáltató tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett gyógykezelésemre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat.

 1. Egyéb adatok

Email címem, telefonszámom.

A fenti adatokat a Szolgáltató a fenti célokból jogosult továbbítani az alábbi személyeknek:

 • a Szolgáltatóval kapcsolatban álló Orvos partnerek;
 • a Szolgáltató által tett ajánlatban szereplő egészségügyi intézmény személyzetének bármely tagja;
 • a Szolgáltató által foglalkoztatott betegút-menedzserek és egyéb illetékes szakemberek;
 • a Szolgáltató által meghatalmazott jogász, ügyvédi iroda vagy egyéb képviselő – különösen az igénybevett egészségügyi szolgáltatás ellenértékének biztosító útján történő rendezésének előmozdítása érdekében;
 • azon biztosító Társaságok, melyekkel szerződéses jogviszonyban vagyok.